Specializace

Specializace advokátní kanceláře

 

Právo nemovitostí

 • komplexní příprava dokumentace pro koupě a prodeje nemovitostí, včetně možnosti složení kupní ceny do úschovy na depozitní účet zřízený pouze za tímto účelem
 • nájmy bytů včetně komplexního právního poradenství
 • nájmy a podnájmy nebytových a jiných prostor a celých nemovitostí
 • restituční nároky, zastupování klientů v restitučních soudních sporech
 • realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem

Právo telekomunikací a elektronických komunikací

 • poradenství ve věci smluvní dokumentace poskytovatele služeb elektronických komunikací ve vztahu ke koncovým uživatelům
 • právní poradenství ve věci výstavby a užívání komunikační sítě a infrastruktury
 • zastoupení v řízení před Českým telekomunikačním úřadem
 • poradenství v rámci zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (zákon o elektronických komunikacích)

Pohledávky, vymáhání pohledávek

Bližší informace k oblasti vymáhání pohledávek naleznete na našich specializovaných webových stránkách – odkaz zde.

 • komplexní vymáhání pohledávek včetně pohledávek ze směnek u soudů a v rozhodčím řízení, jakož i při následné exekuci
 • přímé rozhodování sporů advokátkou Mgr. Michaelou Rotterovou coby rozhodcem, na základě rozhodčí doložky (doporučené znění rozhodčí doložky viz odkaz Ke stažení)
 • uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení a v likvidaci
 • uplatnění zajišťovacích instrumentů, jednání s dlužníky
 • uvedení vnitrofiremních dokumentů do stavu umožňujícího maximální vymahatelnost pohledávek
 • zkušenosti s řešením speciálních typů pohledávek z titulu nároků společenství vlastníků jednotek, přepravních smluv, regulačních poplatků, služeb elektronických komunikací atd.

Insolvenční řízení

 • výkon funkce insolvenčního správce
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • sepis návrhů na prohlášení konkursu
 • incidenční žaloby
 • poradenství podnikatelským subjektům ve věci hrozící či probíhající insolvence

Řízení před soudy a dalšími orgány státní správy

 • obchodní spory
 • civilní spory
 • rodinné spory a nesporná řízení
 • pracovněprávní spory
 • nároky proti státu
 • rozhodčí řízení, zejména dle pravidel Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR
 • řízení před katastrálními úřady
 • řízení před živnostenskými úřady

Právo obchodních společnosti a družstev

 • zakládání obchodních společností a družstev včetně nabídky ready-made společností
 • změny v obchodních společnostech a družstvech, zvyšování a snižování základního kapitálu
 • likvidace společností a družstev
 • řízení společností a družstev, zasedání představenstev, valné hromady a členských schůzí
 • fúze, rozdělení, převody jmění a ostatní korporátní změny
 • zakládání společností ve Velké Británii

Pracovní právo

 • komplexní příprava pracovně-právní dokumentace
 • odpovědnostní vztahy zaměstnanců
 • spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

Rodinné právo

 • rozvod, zejména tzv. nesporný rozvod
 • vypořádání majetku – společného jmění manželů – dohodou i v řízení před soudem
 • řešení poměrů k nezletilým dětem (svěření do výchovy jednomu z rodičů, výživné, vymáhání výživného, úprava styku rodičů s dětmi)

Závazkové právo, smlouvy

 • sepis pojmenovaných i nepojmenovaných smluv obchodněprávních
 • sepis pojmenovaných i nepojmenovaných smluv občanskoprávních
 • sepis smluv a dohod v oblasti pracovněprávní

Trestní řízení

 • trestní obhajoba
 • zastoupení poškozeného v trestním řízení

Veřejné zakázky

 • poradenství pro zadavatele a uchazeče o veřejnou zakázku
 • zastoupení uchazečů o veřejnou zakázku v řízení před zadavatelem, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudem
 • zastoupení zadavatelů veřejných zakázek v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudem