About: AKKRM.cz

Recent Posts by AKKRM.cz

Zastavení vymáhání tzv. nedobytných pohledávek

Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, umožňující zastavení vymáhání tzv. nedobytných pohledávek. Exekutor má nyní povinnost zastavit bezvýslednou exekuci, a to i bez souhlasu a návrhu oprávněného. Zastavena budou exekuční řízení pro:

a) bagatelní dluhy s maximální výší jistiny 1.500,- Kč, které jsou vymáhány déle než 3 roky a na které nebylo ničeho uhrazeno

  • Zastavení exekuce může oprávněný zabránit složením zálohy na náklady exekuce (500,- Kč), čímž se exekuční řízení o 3 roky prodlouží
  • Při zastavení exekuce má oprávněný nárok na náhradu ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství, a to formou slevy na dani z příjmu
b) dluhy s výší jistiny nad 1.500,- Kč, na které v posledních 6 letech nebylo ničeho vymoženo ani nebyla zjištěna žádná nemovitá věc
  • Zastavení exekuce může oprávněný zabránit složením zálohy na náklady exekuce (500,- Kč), čímž se exekuční řízení o 3 roky prodlouží. Exekuční řízení lze takto prodloužit max. dvakrát, tedy celkem o...
Read more Comments are closed share

Prodej automobilů a motorky z konkursní podstaty

Coby insolvenční správci aktuálně prodáváme z konkursní podstaty: motorku - Honda Varadero, 2 osobní auta: Audi A6, VW Passat a 2 dodávky FORD TRANZIT. Znalecké posudky ke stažení a info k postupu podávání nabídek v odkazech viz níže. http://burzaspravcu.cz/content/prodej-motocyklu-honda-varadero http://burzaspravcu.cz/content/prodej-automobilu-ford-tranzit http://burzaspravcu.cz/content/prodej-automobilu-ford-300m-tranzit http://burzaspravcu.cz/content/prodej-automobilu-audi-a6-avant http://burzaspravcu.cz/content/prodej-automobilu-vw-passat-2 http://burzaspravcu.cz/content/prodej-pc-autocont-office...
Read more Comments are closed share

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových společností a osob jim blízkých v roce 2014

1) Úprava souběhu výkonu funkce statutárního orgánu a pracovněprávního poměru 2014

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti mj. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákon o obchodních korporacích. Se vstupem tohoto zákona v platnost a účinnost opětovně vyvstala otázka, zda je přípustné, aby člen statutárního orgánu (tj. jednatel, člen představenstva, dozorčí rady atd.) byl zaměstnancem společnosti pro výkon práce, jejíž náplň se překrývá s působností statutárního orgánu společnosti.

V minulosti byla judikaturou soudů opakovaně dovozována neplatnost takových pracovních smluv; novelou obchodního zákoníku účinnou od 1. 1. 2012 však byl souběh funkcí výslovně umožněn a řada společností své statutární orgány na základě pracovních smluv odměňuje.

Nový kodex tuto problematiku výslovně neupravuje, a byť se názory odborné veřejnosti zejména zpočátku účinnosti zákona různily, nyní již převládá názor, že tento tzv. „souběh funkcí“ opět přípustný není. Pracovní smlouvy uzavřené statutárním orgánem společnosti se společností pro výkon...

Read more Comments are closed share

Recent Comments by AKKRM.cz

    No comments by AKKRM.cz yet.