Ke stažení

 

Právní informace ke stažení

 
Informace pro spotřebitele dle zákona na ochranu spotřebitele.

vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění

vyhl. č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, v posledním znění. Vyhláška byla zrušena nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12.

plná moc Mgr. Rotterová
plná moc Mgr. Rotterová ve formátu Word

plná moc JUDr. Kestlová
plná moc JUDr. Kestlová ve formátu Word

plná moc JUDr. Mádr
plná moc JUDr. Mádr ve formátu Word

rozhodčí doložka obecná
Vzor dokumentu „rozhodčí doložka obecná“ lze použít k doplnění do smlouvy v případě, kdy rozhodce nemá řešit spory vyplývající z tzv. spotřebitelských vztahů, tj. právních vztahů vzniklých mezi podnikatelem na jedné straně a spotřebitelem (nepodnikatelem) na straně druhé.

rozhodčí doložka spotřebitelská
Má-li rozhodce řešit spor vyplývající z právního vztahu vzniklého mezi podnikatelem na jedné straně a spotřebitelem (nepodnikatelem) na straně druhé, je nutno využít vzor „rozhodčí doložka spotřebitelská“. V takovém případě není možné obsah dokumentu včlenit do smlouvy a rozhodčí doložka musí být stranami podepsána jako samostatný dokument.

 

Užitečné odkazy

Česká advokátní komora
http://www.cak.cz

Obchodní rejstřík
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-rozsirene

Insolvenční rejstřík
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Katastr nemovitostí
http://www.cuzk.cz

Vzdálený přístup do katastru nemovitostí
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Živnostenský rejstřík
http://www.rzp.cz/

Exekutorská komora České republiky
http://www.ekcr.cz/

Centrální evidence exekucí
https://live.ceecr.cz/main.php

Notářská komora České republiky
http://www.nkcr.cz/

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
http://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx

Ústavní soud České republiky (včetně rozhodnutí ÚS)
http://www.usoud.cz

Nejvyšší soud České republiky (včetně rozhodnutí NS)
http://www.nsoud.cz/

Nejvyšší správní soud České republiky (včetně rozhodnutí NSS)
http://www.nssoud.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

Asociace insolvenčních správců, o.s.
http://www.asis.cz

Evidence úpadců
http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw